Skip to content
Home » Srbija : Kalendari : Verski Državni Praznici : Neradni Dani 2022, 2023

Srbija : Kalendari : Verski Državni Praznici : Neradni Dani 2022, 2023

Državni i Verski Praznici u SRBIJI 2022,2023, Neradni Dani u Srbiji 2022,2023, Praznici u Srbiji 2022, Srpski Uskrs, Srbija Praznici, Kalendar Srbija 2022,2023, Slobodni Dani u Srbiji, Vaskrs Srbija 2022, 2023

Neradni dani i Državni praznici u Srbiji 2022

DATUM

Državni Praznik

Dan

01. i 02. 01. 2022

Nova Godina

Subota - Ponedeljak

07 01. 2022

Božić

Petak

15. i 16. 02. 2022

Sretanja, Dan državnosti

Utorak - Sreda

22. 04. 2022

Veliki petak

Petak

23. 04. 2022

Velika Subota

Subota

24. 04. 2022

Nedelja

25. 04. 2022

Vaskršnji ponedeljak

Ponedeljak

01. i 02. 05. 2022

Praznik rada

Nedelja Utorak

11. 11. 2022

Dan primjerija u Prvom sv. ratu

Petak

DATUM

Praznici a radno

Dan

27. 01. 2022

Sveti Sava

Četvrtak

22 04. 2022

Dan sećanja na žrtve u Drugom sv. ratu

Petak

09. 05. 2022

Dan pobede

Ponedeljak

28.06. 2022

Vidovdan

Utorak

21. 10. 2022

Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom sv. ratu

Petak

Pored navedenih praznika, zaposleni imaju pravo da ne rade za određene verske praznike, i to:

  • Pravoslavci – na prvi dan krsne slave
  • Katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica – na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika
    počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru
  • Pripadnici islamske zajednice – na prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama
  • Pripadnici jevrejske zajednice – na prvi dan Jom Kipura

Napomena:
U slučaju kada državni praznik “pada” nedeljom onda se obeležava narednog radnog dana.
Ovaj sistem se ne primenjuje kada su u pitanju verski praznici.

Dan državnosti Republike Srbije je 15. februar. Ovaj datum je jedan od najbitnijih u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije

Pored toga što je Dan državnosti, on je i Dan ustavnosti Srbije, kao i dan sećanja na početak Srpske revolucije (odnosno Prvog srpskog ustanka). Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo da se slavi od 2002. godine.

 

Hronološki:

  • 15. februar 1804. počeo Prvi srpski ustanak;
  • 15. februar 1835. donet Sretenjski ustav, prvi ustav Srbije, jedan od najmodernijih, najdemokratskijih i najliberalnijih ustava svog doba. Njime je u Srbiji ukinut feudalizam (među prvima u Evropi) i ujedno je predstavljao najistočniji odblesak Francuske revolucije.

.

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

   \”Sl. glasnik RS\”, broj 43/2001 i 101/2007

Član 1.

Državni praznik Republike Srbije jeste Sretenje – Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjaževstva Serbije.

Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se 15. februara.

Član 1a

Državni praznici Republike Srbije jesu i Nova godina, Praznik rada i Dan pobede.

Nova godina praznuje se 1. i 2. januara, Praznik rada – 1. i 2. maja, a Dan pobede 9. maja.

Član 2.

U Republici Srbiji praznuju se verski praznici:

1) prvi dan Božića (7. januar);

2) Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa.

Član 3.

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Član 3a

Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

Član 4.

Zaposleni imaju pravo da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

1) pravoslavci – na prvi dan krsne slave;

2) katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica – na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru;

3) pripadnici islamske zajednice – na prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama;

4) pripadnici jevrejske zajednice – na prvi dan Jom Kipura.

Član 5.

U Republici Srbiji praznuju se radno Sveti Sava – Dan duhovnosti i Vidovdan – spomen na Kosovsku bitku.

Sveti Sava praznuje se 27. januara, a Vidovdan 28. juna.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (\”Službeni glasnik SRS\”, br. 23/77 i 13/90 i \”Službeni glasnik RS\”, br. 78/91 i 55/96),

2) član 60. Zakona o radnim odnosima (\”Službeni glasnik RS\”, br. 55/96 i 28/2001).

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u \”Službenom glasniku Republike Srbije\”.

ČLANOVI ČIJE ODREDBE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (\”Sl. glasnik RS\”, br. 101/2007)

Član 4.

Prestaje da važi Zakon o državnim praznicima Savezne Republike Jugoslavije (\”Službeni list SRJ\”, br. 29/97 i 63/02).

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u \”Službenom glasniku Republike Srbije\”.

IZMENE:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

Zakon je objavljen u \”Službenom glasniku RS\”, broj 101/2007 od 06. novembra 2007. godine

Član 1.

U Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (\”Službeni glasnik RS\”, broj 43/01), posle člana 1. dodaje se član 1a koji glasi:

\”Član 1a

Državni praznici Republike Srbije jesu i Nova godina, Praznik rada i Dan pobede.

Nova godina praznuje se 1. i 2. januara, Praznik rada – 1. i 2. maja, a Dan pobede 9. maja.\”

Član 2.

U članu 3. stav 1. reči: \”praznika iz čl. 1. i 2. ovog zakona\” zamenjuju se rečima: \”državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji\”, reč: \”preduzeća\” zamenjuje se rečima: \”privredna društva\”, a posle reči: \”usluga\” dodaje se zapeta i reči: \”osim na Dan pobede koji se praznuje radno\” .

U stavu 2. reč: \”preduzeća\” zamenjuje se rečima: \”privredna društva\”, a reči: \”praznika iz čl. 1. i 2. ovog zakona\” zamenjuju se rečima: \”državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji \”.

U stavu 3. reč: \”Preduzeća\” zamenjuje se rečima: \”Privredna društva\”, a reči: \”praznika iz čl. 1. i 2. ovog zakona\” zamenjuju se rečima: \”državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji\”.

Stav 4. briše se.

Član 3.

Posle člana 3. dodaje se član 3a koji glasi:

Član 3a

Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.\”

Član 4.

Prestaje da važi Zakon o državnim praznicima Savezne Republike Jugoslavije (\”Službeni list SRJ\”, br. 29/97 i 63/02).

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u \”Službenom glasniku Republike Srbije\”